คณะกรรมการบริหาร
บริษัทบัญชี RA Accounting

นพวรรณ แถมสุข

กรรมการบริหาร

อดิสร เล็กระธา

กรรมการบริหาร

ธีรชัย มีแก้ว

กรรมการบริหาร

คณัสนันท์ มงคล

กรรมการบริหาร

สุกัญญา วงอยู่

กรรมการบริหาร

สมนา โกเมนรุ่ง

กรรมการบริหาร

ทีมงาน

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

ลักษณะงาน

ประสานงานร่วมกับทีมผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ในการติเข้าตรวจสอบเอกสารบัญชีแก่กลุ่มลูกค้า ที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมในการวิเคราห์และออกร่างงบการเงิน

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี

• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

• หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word)

หลักฐานประกอบการสมัคร

• รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 1 รูป

• สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด

• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด