บริการของเรา

บริการวางระบบโปรแกรมบัญชี

สำนักงานบัญชีของเราให้บริการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express และ ปิดงบบัญชี รายเดือน/ปี พร้อมยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์ ออกงบรายไตรมาส สำหรับบริษัทที่กำลังขยาย และยังไม่ต้องการจ้างผู้จัดการบัญชีประจำ หรือต้องการลดพนักงาน

บริการวางระบบโปรแกรมบัญชี
โดยบริษัทบัญชี RA Accounting

รายละเอียดการให้บริการ

บริการวางระบบบัญชี และ ปิดงบบัญชี รายเดือน/ปี และตรวจสอบบัญชี (Audit Service)

สำนักงานบัญชี RA Accounting Group ตรวจสอบความถูกต้อง และปิดงบ โดยนักบัญชีและผู้ตรวจสอบคุณภาพ เชี่ยวชาญ มากกว่า 10ปี ในการจัดการตามระเบียบกรมสรรพากร ที่กำหนดให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อ ยื่นส่งภาษี อย่างเคร่งครัด
+ วางระบบโปรแกรมบัญชี express ให้กับบริษัท เพื่อพนักงานบัญชีจะสามารถบันทึกรายรับ รายจ่าย ได้โดยไม่ต้องพึ่งหัวหน้าบัญชีประจำ

+ กำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์กร ควบคุมทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน

+ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด

+ ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

+ จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)

+ จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพัฒนาธุรกิจ ผ่านระบบ DBD e-Filing

+ บริการปิดงบสำหรับลูกค้าใช้โปรแกรมบัญชี เช่น Express FlowAccount, PeakAccount, SMEmove

+ บริการออกงบรายไตรมาส สำหรับบริษัทที่กำลังขยาย และยังไม่ต้องการจ้างผู้จัดการบัญชีประจำ หรือต้องการ ลดพนักงาน

ยื่นแบบประจำเดือน/ประจำปี

สำนักงานบัญชี RA Accounting Group ช่วยคุณยื่นแบบประจำเดือน เช่น ภพ.30, ภงด.1, ภงด.51, ภงด.53, เงินสมทบประกันสังคม หรือแบบอื่นๆที่จำเป็นต้องยื่นให้กับกรมสรรพากร รวมถึงการยื่นแบบประจำปี ที่ต้องส่งให้กระทรวงพาณิชย์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจำเป็นต้องให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษี ให้ตรงเวลา อย่างเคร่งครัด

ให้คำปรึกษาด้านงานบัญชี

สำนักงานบัญชี RA Accounting Group จะคอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการจัดการภาษี หรือคำแนะนำอื่นๆที่ทำให้บริษัทเสียค่า ใช้จ่ายด้านบัญชีภาษีน้อยที่สุด เพราะในจัดการบัญชีภาษี มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วย เรายินดีช่วยเหลือคุณบริการ ออกงบรายไตรมาส สำหรับบริษัทที่กำลังขยาย และยังไม่ต้องการจ้างผู้จัดการบัญชีประจำ หรือต้องการลดพนักงาน