บริการของเรา

ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชี ที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี

ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชี
ที่ถูกบันทึกโดยลูกค้ารายเดือน/รายปี
โดยบริษัทบัญชี RA Accounting

ประเภทงานบริการและประโยชน์ที่ได้รับ

ประเภทงานบริการ

1. วางระบบพื้นฐานให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรและหลักการบัญชี

2. ให้คำปรึกษาบุคลากรของลูกค้าให้สามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้น

3. จัดกระบบเก็บเอกสารเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และทำให้บันทึกบัญชีถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน

4. ทำการตรวจเช็คความถูกต้องของการลงบัญชี

5. ทำการปรับปรุงแก้ไขการลงบัญชีให้ถูกต้อง

6. จัดทำงบการเงินรายเดือน และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ

7. ตรวจสอบการคำนวณการกรอกแบบภาษี รวมทั้งการ ยื่นแบบต่อกรมสรรพากร

ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานบัญชี RA Acoounting มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้อง ทำให้พนักงานของท่านมีความรู้ด้านบัญชีภาษี เพิ่มขึ้น ช่วยให้การปิดบัญชีรายเดือน/รายปี มีความถูกต้อง ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กรณีถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อีกทั้งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลบัญชี ไปใช้วางแผน และช่วยในการตัดสินใจได้ทันการณ์ เหมาะสำหรับกิจการที่ขยายต่ออย่างรวดเร็วและมีพนักงานมากกว่า 10 คน หรือสมุห์บัญชี ยังไม่มีความสามารถที่จะปิดบัญชีด้วยตัวเอง