บริการของเรา

บริการวางแผนและยื่นภาษี

สำนักงานบัญชี RA Acoounting ให้บริการด้านวางแผนภาษีและยื่นภาษี กิจการสามารถนำส่งงบการเงินให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทำต่อเวลา และได้รับการวางแผนภาษีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยประหยัด และถูกต้องตามกฏหมาย เหมาะสำหรับกิจการที่ไม่มีสมุห์บัญชีประจำบริษัท หรือกิจการขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง พนักงานรวมไม่เกิน 10 คน

บริการวางแผนและยื่นภาษี
โดยบริษัทบัญชี RA Accounting

ประเภทงานบริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริการด้านทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร

1. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน ตามกฏหมายบัญชีและตามที่ กรมสรรพากรกำหนด

2. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด

3. จัดเตรียมแบบภาษีที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

4. จัดทำงบการเงินทุกๆเดือน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนภาษีได้อย่างรวดเร็ว

5. จัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งกรอกแบบภ.ง.ด. 50, สบช. 3 พร้อมนำส่ง กิจการสามารถนำส่งงบการเงินให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทำต่อเวลา และได้รับการวางแผนภาษีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยประหยัด และถูกต้องตามกฏหมาย เหมาะสำหรับกิจการที่ไม่มีสมุห์บัญชีประจำบริษัท หรือกิจการขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง พนักงานรวมไม่เกิน 10 คน

บริการด้านจัดทำ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสารทางธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1. เข้าประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง)

2. จดทะเบียนตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, คณะบุคคล, บุคคลธรรมดา (ทะเบียนพาณิชย์)

3. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการ, อำนาจกรรมการ

4. ย้ายสถานประกอบการ

5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

6. เข้าระบบภาษีมูลราคาเพิ่ม

7. เพิ่มวัตถุประสงค์, ประเภทการประกอบการ

8. ขอใบอนุญาตทำงาน (work permit)

9. ขอวีซ่าเพื่อธุรกิจ

เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ทั้งเวลา การเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งสะดวก รวดเร็วในการได้รับบริการ เหมาะสำหรับทุกประเภทกิจการ