นักบัญชีภาษีอากรคือใคร มีหน้าที่และประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

นักบัญชีภาษีอากรจะมีประโยชน์ต่อเหล่าเจ้าของธุรกิจทั้งหลายยังไงบ้างนั้น เรามีคำตอบ

โดยยกระดับการจัดเก็บภาษีและการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หรือที่เรามักจะได้ยินกันในนามของ นักบัญชีภาษีอากร ซึ่งนักบัญชีภาษีอากรจะมีประโยชน์ต่อเหล่าเจ้าของธุรกิจทั้งหลายยังไงบ้างนั้น อยากรู้ต้องตามไปอ่านกันต่อให้จบ!

นักบัญชีภาษีอากรคือใครกัน?

หากจะพูดกันแบบง่ายๆ นักบัญชีภาษีอากรก็คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและภาษาอากรนั่นแหละ โดยนอกจากจะต้องมีความรู้ในทั้งสองด้านนี้เป็นอย่างดีแล้วนั้น นักบัญชีภาษีอากรจะต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้านภาษีอากรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบันนี้ อาชีพนักบัญชีภาษีอากรถือว่าเป็นอาชีพที่ทางภาครัฐก็ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร จึงได้มีการจัดตั้งโครงการนักบัญชีภาษีอากรขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการทางด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อการประกอบธุรกิจตามมาได้นั่นเอง ซึ่งสำหรับในประเทศไทยนั้น อาชีพนี้ก็ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร แตกต่างกันยังไง?

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นคือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ส่วนผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นก็คือ ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร

ยังมีความแตกต่างในเชิงการปฎิบัติงานด้วยเช่นกัน
1. ความแตกต่างเรื่องของการขึ้นทะเบียน
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากรตามคำสั่งของกรมสรรพากรเท่านั้น

– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 เท่านั้น


2. ความแตกต่างในเรื่องของสิทธิในการปฎิบัติงาน– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร พวกเค้าสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นนิติบุคคลที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พวกเค้าสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร


3. ความแตกต่างในเรื่องหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติงาน– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นจะปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถปฎิบัติงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด เพื่อไว้ตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ได้ โดยปฎิบัติงานตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพื่อไว้ตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก


4. ความแตกต่างทางด้านการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก เพื่อไว้ตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้องจัดทำรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ อีกทั้งจะต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบนักบัญชีภาษีอากร
ซึ่งสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองสมัครสอบการเป็นนักบัญชีภาษีอากรนั้น ทางกรมสรรพากรก็ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรไว้ดังนี้ 

1. จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า โดยไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว [ผู้ยื่นคำขอเข้าทดสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่วันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละครั้ง]
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
7. ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
8. ต้องผ่านการทดสอบตามที่อธิบดีกำหนด

นักบัญชีภาษีอากร มีประโยชน์ต่อเหล่าเจ้าของธุรกิจยังไง?

– ช่วยดำเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินภายในเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านภาษี
– ช่วยประเมิน วิเคราะห์ระบบบัญชีและควบคุมเพื่อลดหย่อนภาษี
– เก็บเอกสารภาษีทั้งหมดที่จำเป็น
– ทำการตรวจสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบัญชี 
– ยื่นภาษีและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
– จัดทำรายงานการตรวจสอบภาษี
– เสนอคำแนะนำในการจัดเก็บและรายงานภาษีที่เหมาะสม

เพราะเรื่องของภาษี หากเรามีข้อมูลและความรู้ด้านนี้ไม่เพียงพอนัก ก็จะนำพาไปสู่การจ่ายภาษีที่หนักอ่วมในภายภาคหน้าโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เมื่อเราได้รู้จักกับนักบัญชีภาษีอากรผู้ซึ่งเป็นฮีโร่ในการช่วยวางแผนภาษีและทำบัญชีให้กับเราได้ในเบื้องต้นแล้วนั้น การเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็จะลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียว